Om oss

Eldengaard driver et frivillig og aktivt kulturminnevern. Gruppen ble dannet våren 2010 og i 08.11.2019 ble vi registrert som frivillig organisasjon initiert av E. Varg Gráfeldinn. Eldengaard er en ideell organisasjon som arbeider med formidling av Norges jernalderhistorie.

  

Mål

Vårt hovedmål er å bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie. 

Oppgaver


▪ Vi arbeider aktivt med forebyggende oppgaver som vil bidra til å sikre periodens arkeologiske
kulturminner mot slitasje, forfall og ødeleggelse.


▪ Vi søker samarbeid og kontakt med myndigheter og fagmiljøer for å fremme og trygge vernet av
jernalderens kulturminner.


▪ Vi ønsker å bidra til faglig oppdatering via forskning og tverrfaglig samarbeid.

 Vi har et distrikts mottak for arkeologiske materiale/løsfunn. Mottaket ble opprettet i samarbeid med Kulturarv - Vestfold og Telemark fylkeskommune, og distrikskontoret ligger i Notodden. 


▪ Vi arbeider med formidling hvor vi ønsker å øke kunnskap om den teknologisk utvikling, og de samfunnsmessige endringene gjennom jernalderen frem til tidlig middelalder.


▪ Vi inviterer befolkningen til å besøke og oppleve kulturminner gjennom arrangerte turer.

 

Andre aktiviteter

 

Den Yngre jernalder i Skandinavia, er en periode som kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt handel med Europa og sentralisering av makt. «Living History» er en aktivitet som inkluderer historiske verktøy, aktiviteter og klær i en interaktiv presentasjon som kan gi observatører og deltakere en følelse av å gå tilbake i tid.

Hvorfor vi gjør dette?

Arkeologiske kulturminner har vært automatisk fredet siden 1905 og per i dag beskyttet av kulturminneloven med ikrafttredelse 15.02.1979. Arkeologiske kulturminner er et viktig vitenskapelig kildemateriale for å få kunnskap om mennesker og samfunn i fortiden.
 
Men et sterkt rettsvern gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. Miljøkriminalitet, utbygging og nydyrking gjennom tidene har ført til at svært mange fornminner er skadet eller fjernet. En ny trussel for kulturminnene fremover, er gjengroing. Gjengroing har blitt vurdert som den alvorligste trusselen mot kulturminnene i tiden som kommer. I løpet av de siste ti åra har mange gårdsbruk blitt lagt ned, hvor landskapet gror igjen og kjente kulturminner forsvinner.

Vi som frivillige organisasjoner er avgjørende for at kulturminner blir tatt vare på, og den statlige forvaltingen er avhengig av frivillig arbeidsinnsats og kompetanse på ulike felt.


I formålsparagrafen for Eldengaard står det at vi skal bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie.

Les protokoll fra stiftelsesmøtet her Vedtekter for Eldengaard