top of page
Spor av historien Eldenggard 2.png
Vedtekter 

Eldengaard ble dannet våren 2010, og registrert som Ideell organisasjon 08.11.2019

Org.nr. 923 888 721 

 

§ 1 Formål 

Eldengaard driver et frivillig og aktivt kulturminnevern. Organisasjonen har som formål i å bidra arbeidet med å  registrere og bevare jernalderens faste arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner. Organisasjonen  arbeider med formidling av Norges jernalderhistorie. 

Eldengaard skal: 

▪ Arbeide aktivt med forebyggende oppgaver som vil bidra til å sikre periodens arkeologiske  kulturminner mot slitasje, forfall og ødeleggelse.  

▪ Søke samarbeid og kontakt med myndigheter og fagmiljøer for å fremme og trygge vernet av  jernalderens kulturminner.  

▪ Holde seg faglig oppdatert via forskning og tverrfaglig samarbeid. 

▪ Arbeide med formidling og øke kunnskap om teknologisk utvikling og samfunnsendringer gjennom  jernalderen frem til middelalder.  

▪ Invitere befolkningen til å kunne besøke kulturminner gjennom arrangerte turer. 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

Eldengaard er registrert i Frivillighetsregisteret og er uten politisk eller religiøs tilknytning. 

§ 3 Rådet (Styret) 

§ 3.1 

Eldengaard`s øverste myndighet er Rådsleder. Rådet skal holde møte når leder eller et flertall av  rådsmedlemmene forlanger det. Rådet skal holde møte minst fire ganger i året. 

§ 3.2. 

Rådet skal 

▪ Iverksette Tingmøtebestemmelser. 

▪ Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og  utarbeide instruks for disse. 

▪ Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende  instrukser og bestemmelser. 

▪ Representere Eldengaard utad. 

▪ Godkjenne medlemmer. 

§ 3.3. 

Leder og nestleder kan hver for seg signere for laget.

§ 3.4. 

Rådet kan fatte vedtak når et flertall av rådets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte  stemmene. Ved stemmelikhet teller Råd leders stemme dobbelt. Ved valg av ny Rådsleder har sittende  Rådsleder vetorett. 

§ 4 Tinget (Årsmøte). 

§ 4.1. 

Tinget er Eldengaard`s høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av Januar. Tinget innkalles av  Rådet med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. 

§ 4.2. 

Forslag som skal behandles på Tinget skal være sendt til Rådet senest to uker før Ting-samlingen. Fullstendig  saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før Tinget. 

§ 4.3. 

Tinget er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle godkjente  medlemmer har én stemme. 

§ 4.4. 

Alle godkjente medlemmer har rett til å delta på Tinget, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i  foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av Tinget.

 

§ 4.5. 

Tingets oppgaver 

▪ behandle årsmelding 

▪ behandle innkomne forslag 

▪ vedta budsjett 

▪ velge 

- leder og nestleder 

- styremedlemmer 

- varamedlemmer 

§ 5. Ekstraordinært Ting. 

§ 5.1 

Et ekstraordinært Ting blir avholdt når Rådet bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for det ordinære Tinget, med minst 14 dagers varsel. 

§ 5.2. 

Det ekstraordinære Tinget kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 6. Vedtektsendring 

§ 6.1. 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært Tingmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 7. Medlemskap 

§ 7.1. 

Alle kan søke medlemskap. Organisasjonen er åpen for alle, men det stilles krav til utdanning eller opplæring i den delen av vårt arbeid som berører aktivt kulturminnevern og feltarbeid. Alt arbeid skal kun foregå med tillatelse av kulturminnemyndighetene og i henhold til  Kulturminneloven. 

§ 7.2. 

Vilkår for medlemskap i organisasjonen er interesse og vilje til å fremme Eldengaard`s formål ved å støtte og  hjelpe det og følge de regler som inngår i organisasjonens vedtekter. 

§ 7.3. 

Søknaden om medlemskap sendes til og behandles av Rådet på fritt grunnlag.

§ 7.4. 

All aktivitet i gruppen baserer seg på frivillighet. I særtilfeller kan Rådet vurdere å gi medlemmer kompensasjon  for spesiell aktivitet. 

§ 7.5. 

Vi tilbyr intern opplæring og kursing for våre medlemmer.  

§ 7.6. 

  • Individer/medlemmer som bryter norsk lov ifm. kapittel 24, 25 og 26 her Inkl. §185 i følge straffeloven, vil automatisk ikke få medlemskap hos oss. 

  • Om et medlem på noen måte jobber imot lagets vedtekter, formål, begår tillitsbrudd eller utviser uakseptabel framferd, vil dette være grunnlag for utvisning. Sanksjon bestemmes av Rådet. 

§ 8. Oppløsning 

§ 8.1. 

Eldengaard`s hovedmål skal ikke under noen omstendighet endres. Dersom enheten ønsker å endre hovedmål  skal organisasjonen oppløses. Organisasjonens navn eller logo kan ikke overføres eller registreres til en ny organisasjon.

 

§ 8.2. 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på Tinget, og krever 2/3 flertall. 

§ 8.3. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å  fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som Tinget bestemmer. 

§ 8.4. 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse utenom det de selv har tatt med inn i  foreningen. 

Vedtatt på Tinget 2020- godkjent av RL 06.09.2020

3675 Telemark 

Vestfold og Telemark Fylke.

bottom of page