I formålsparagrafen for Eldengaard står det at vi skal bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie. 

Om oss

Turer

Formidling

Prosjekter

Siden er under arbeid... Mer info kommer....

"Arkeologiske kulturminner har vært automatisk fredet siden 1905, og i følge kulturminneloven er det forbudt å "sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje".

Men et sterkt rettsvern gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. Miljøkriminalitet, utbygging og nydyrking gjennom tidene har ført til at svært mange fornminner er skadet eller fjernet. Men også gjengroing har blitt vurdert som den alvorligste trusselen mot kulturminnene i tiden som kommer. I løpet av de siste ti åra har mange gårdsbruk blitt lagt ned, hvor landskapet gror igjen og kjente kulturminner forsvinner.

Arkeologiske kulturminner er et viktig vitenskapelig kildemateriale for å få kunnskap om mennesker og samfunn i fortiden. Spesielt gjelder dette for de periodene vi ikke har skriftlige kilder. Med riktig skjøtsel og tilrettelegging kan vi bidra til å øke vernet av disse. Regjeringen legger vekt på samordning og samarbeid mellom frivillige og statlige. De frivillige organisasjonene er avgjørende for at kulturminner blir tatt vare på, og er avhengig av deres arbeidsinnsats og kompetanse på ulike felt. Mange arkeologiske kulturminner har stor opplevelsesverdi, og noen brukes aktivt i formidlingen rettet mot allmennheten ".

 

Riksantivikaren, Regjeringen.no.

Universitetet i Bergen, Kunnskapsdepartementet.

 

Følg oss på Facebook

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook

© 2019 Eldengaard.com