Siden er under arbeid... Mer info kommer....
Velkommen til Eldengaard.
Arkeologiske kulturminner har vært automatisk fredet siden 1905 og per i dag beskyttet av kulturminneloven med ikrafttredelse 15.02.1979. Arkeologiske kulturminner er et viktig vitenskapelig kildemateriale for å få kunnskap om mennesker og samfunn i fortiden.
 
Men et sterkt rettsvern gir ikke tilstrekkelig beskyttelse. Miljøkriminalitet, utbygging og nydyrking gjennom tidene har ført til at svært mange fornminner er skadet eller fjernet. En ny trussel for kulturminnene fremover, er gjengroing. Gjengroing har blitt vurdert som den alvorligste trusselen mot kulturminnene i tiden som kommer. I løpet av de siste ti åra har mange gårdsbruk blitt lagt ned, hvor landskapet gror igjen og kjente kulturminner forsvinner.
De frivillige organisasjonene er avgjørende for at kulturminner blir tatt vare på, og den statlige forvaltingen er avhengig av deres arbeidsinnsats og kompetanse på ulike felt.
I formålsparagrafen for Eldengaard står det at vi skal bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie.

Prosjekter

Turer

Handverk

arkeologisk mottak

Om oss

Følg oss på Facebook