top of page
 
PROSJEKTKODE 3275-15
(Rundhaug, båtgrav)

NB! Vårt arbeid utføres kun i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminneforvaltningen.

SAMMENDRAG

Sommeren 2016 ble det utført en sikring, samt delvis rekonstruksjon av gravhaug id 3275-15 i samarbeid med Telemark fylkeskommune. I sørøst var litt av haugen fjernet grunnet utarbeiding av en parkeringsplass. Grunneier viste ikke at dette var en gravhaug. Denne var heller ikke registrert. Etter kraftig regnskyll begynt gjenstander fra gravgodset å komme frem. Fylkeskommunen ble kontaktet.  

Undersøkelser av eventuelt eksponert arkeologisk materiale, og dokumentasjon av skader ble utført før  rekonstruskjon av haugen.

 

Av arkeologiske materialer ble det funnet nagler, spiker og jernbeslag. Disse er innlevert kulturhistorisk museum med Museums nr. C60686/1-3. Funnene ble gjort på overflaten av erosjonsmassene i kanten av gravhaugen og dateres Yngre jernalder. Gravhaugen er nå forseglet/rekontruert og har fått sin egen geometri. Gravhaugen ble ytterligere sikret med tørmur i sørøst og fredet sone utvides. 

Involverte: Arkeolog og rådgiver fra fylkeskomune, E Varg Gráfeldinn og Kulturhistorisk muesum.

til hjemmeside.jpg

Figur 1: Illustrasjonsbildet er av rotvelt på 3275-15 i samme lokalitet. Foto: Eldengaard

LANDSKAP OG FORNMINNE

Gravhaug id 3275-15 ligger i svakt skrånende terreng i granskog og er en del av et gravfelt på 18 gravhauger. Dette er en Rundhaug, ca. 10 m i dm og ca. 1,5 m høy. Plyndringsgrop i toppen på ca. 2 x 3 m. Haugen ligger ytterst i sørvestre del av et gravfeltet og er datert til jernalder. Gravhaugen ligger på eiendom. Gnr 106 - Bnr 2. Det er også registrert tre andre gravfelt i nærområdet til gravhaugen.

Lokalitet:
Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr.
Tyri vestre 45/1. Nome. Telemark.
Gravhaug id 3275-15. 

Gravhaug båtgrav 3275 15 bkart.jpg

Figur 2: Utsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden».

Satelittkart over  tyri båtgrav.jpg

Figur 3: Utsnitt fra Google Maps. Rød ring markerer fredet sone. Gul ring markerer lokaliteten for gravhaug 3275-15

PRAKTISK GJENOMFØRING

Skadeomfanget ble dokumentert og vurdert. En nødutgraving ble diskutert, men ved vurdering ble gravhaugen forseglet og rekonstruert. Arbeidet ble utført av fylkesarkeologer og E Varg Gráfeldinn.

SIKRINGSUNDERSØKELSE

Undersøkelsens formål var å tilbakestille området, dokumentere skadene og sikre eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale.

GJENOMFØRING

Før gravhaugen kunne forsegles og rekonstrueres var det viktig å få undersøkt og gjennomgått såroverflate og erosjon masse for eksponert materiale.

Resultat: Undersøkelse av såroverflaten og jordmassene, ga funn av arkeologisk materiale.

(1) Nagle klinknagle av jern. Gjenstansdel: hode, stilk, roplate.
Hel klinknagle med rombisk formet roplate. Hodet er delvis bevart. Stilken har ant. Rektangulært tverrsnitt. Overflaten er svært korrodert med rester av mineralisert tre.
Mål: Stilkens lengde: 2,7 cm, t; 0,5 cm, roplaten måler 1,5 x 1,5 cm
Datering: ant. Yngre jernalder.
Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.
 
(2) Nagle av jern. Gjenstandsdel: hode, stilk, roplate.
Klinknagle med rombisk formet roplate.  Stilken har ant. Rektangulært tverrsnitt. Overflaten er svært korrodert og stilken er bøyd.
Mål: Stilkens lengde: ca 3 cm, t: 0,5cm, roplaten måler ca: 1,7 x 1,5 cm
Datering: ant. Yngre jernalder.
Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.
 
(3) Spiker av jern. Gjenstandsdel: hode, stilk.
Spiker av jern, med rest av uthamret tilnærmet firkant hode. Stilken har tilnærmet rundt tverrsnitt.
Mål: Stilkens lengde: ca 4 cm, st, t; 0,6 cm
Datering: Jernalder?
Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.

(4) Jernbeslag. Resultat ukjentFunnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.

 
Takke brev fra kulturhistorisk museum me

Figur 6: Bildet hentet fra organisasjonsarkivet til Eldengaard. 

Foto: Eldengaard

bårnagler_edited.jpg

Figur 4: Bildet hentet fra organisasjonsarkivet til Eldengaard.  Gjenstandene er innlevert KHM. Foto: Eldengaard

Jernbeslag%20funnet%20ved%20skadet%20gra

Figur 5: Bildet hentet fra organisasjonsarkivet til Eldengaard.  Gjenstandene er innlevert KHM Foto: Eldengaard

TILBAKEFØRING
Gravsåret på sørøstsiden ble fylt opp med jord og forseglet. Bunndekke ble sådd. En tørrmur (naturstein) ble satt opp for å beskytte og hindre fremtidig utrasning. Tørrmuren markerer også enden for fredet sone. Rekonstruksjonen ble dokumentert med billedserier. Gravhaugen har fått egen geometri, og geometrien ble hovedsaklig tegnet manuelt i forhold til enkelte stabile punkter målt inn med signalkvalitet RTK fix og RTK float. 
Båtgrav kart med bruksnr.jpg
kart kilde bruksnr.jpg
last ned.png

Figur 7: Illustrasjonsbilde. Foto: Arkikon.no (Opphavsrett)

Båtgraver er en gravskikk som er særpreget for nordisk yngre jernalder, særlig i merovingertiden og utover vikingtiden i Skandinavia (perioden omkring 700–1000). Forskerne har ingen etablert enighet om ideene bak båten som gravskikk. Siden bronsealderen kan man se skipet som en viktig metafor, og det er sannsynligvis dette som gjenspeiles i denne gravskikken. Begravelse i båt er som regel brukt for voksne personer av begge kjønn. Båtgravene kommer i mange variasjoner, de kan variere tidsmessig og geografisk, slik som funn fra romertiden (0–400) og fra steder som Island og Skottland i vest til Baltikum og Russland i øst viser. Men de har en klar fellesnevner, selve båten. Båttypen, enten hel eller ødelagt, ser ikke ut til å ha hatt noen betydning. Den døde kunne være plassert i, under eller ved siden av båten.
SAMMENDRAG

Sommeren 2016 ble det utført en sikring, samt delvis rekonstruksjon av gravhaug id 3275-15 i samarbeid med Telemark fylkeskommune. I sørøst var litt av haugen fjernet grunnet utarbeiding av en parkeringsplass. Grunneier viste ikke at dette var en gravhaug. Denne var heller ikke registrert. Etter kraftig regnskyll begynt gjenstander fra gravgodset å komme frem. Fylkeskommunen ble kontaktet.  

Undersøkelser av eventuelt eksponert arkeologisk materiale, og dokumentasjon av skader ble utført før  rekonstruskjon av haugen.

 

Av arkeologiske materialer ble det funnet nagler, spiker og jernbeslag. Disse er innlevert kulturhistorisk museum med Museums nr. C60686/1-3. Funnene ble gjort på overflaten av erosjonsmassene i kanten av gravhaugen og dateres Yngre jernalder. Gravhaugen er nå forseglet/rekontruert og har fått sin egen geometri. Gravhaugen ble ytterligere sikret med tørmur i sørøst og fredet sone utvides. 

Kilde: Riksantikvaren, kulturminnebasen Askeladden.

bottom of page