top of page
til bruk bare logo (1).png

Hvem har ansvaret for kulturminnene

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Riksantikvaren:

 • skal iverksette regjeringens politikk og gi grunnlag for politikk

 • er Klima- og miljødepartementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø

 • har frednings-, innsigelses- og klagemyndighet

 • er dispensasjonsmyndigheten for utvalgte kulturminner. Dette gjelder de fire store middelalderbyene samt enkelte bygninger og anlegg

 • har ansvar for kirkeforvaltning

 • er systemforvalter, det vil si har ansvar for utvikling av digitale tjenester som sikrer en enhetlig kulturminneforvaltning og forvalte sentrale data om kulturminner i offentlig forvaltning

Fylkeskommunen/Sametinget:

 • har ansvar for kulturminner i fylkene og for kulturminner i samiske områder

 • har ansvar for å ivareta kulturminner i arealplan dvs. sørge for at det tas hensyn til kulturminner og -miljøer i planleggingen, også på kommunenivå

 • har vedtaksmyndighet etter kulturminneloven for de fleste kulturminner jf. ny ansvarsforskrift

 • kan forberede saker for Riksantikvaren

 • har ansvar for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og planbestemmelse

 

Kommunene:

 • har ansvar for å ivareta og legge til rette for bruk av kulturminner, kulturmiljø og landskap i areal- og samfunnsplanleggingen. Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet, men kommunen har også andre virkemidler, som for eksempel tilskudd og fritak for eiendomsskatt.

 • noen bykommuner har byantikvar. I tillegg har noen kommuner stillinger med tilsvarende oppgaver

 

De arkeologiske museene:

De arkeologiske museene er faglige rådgivere for Riksantikvaren for arkeologiske kulturminner på land og under vann.
Arkeologiske kulturminner er automatisk fredet etter kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter dispensasjon fra fredningsbestemmelsene.

De arkeologiske landsdelsmuseene:

 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 • Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

 • Universitetsmuseet i Bergen

 • NTNU vitenskapsmuseet, Trondheim

 • Tromsø Museum – Universitetsmuseet

 

Disse museene har ansvar for arkeologi under vann:

 • Norsk Maritimt Museum, Oslo

 • Museum Stavanger

 • Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

 • NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

 • Tromsø museum – Universitetsmuseet

 

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg).

Riksantikvaren

https://www.riksantikvaren.no/om-riksantikvaren/kulturminneforvaltning-2020/

bottom of page