top of page
Search

Tiltak jernalderlokalitet

Updated: Sep 17, 2021SAMMENDRAG

Bevaring/skjøtselstiltak (Lokalitet 3275. Gravfelt)

Prosjektvarighet 2012 - 2016.


15 gravhauger lå tildekket av kvist og hogstavfall. Kun 3 av 18 gravhauger var synlig. Gravfeltet har kun hatt en lokalitetsgeometri og folk i nærområdet har ikke vært klar over at gravfeltet har vært der. Ved skjøtselsarbeid og rydding ved gravhaug 3275-16 avdekkes det ytterligere 14 andre gravhauger skjult og tildekket i skogbunnen. Hogst med maskin har tidligere blitt gjort på og rundt gravfeltet. Det ble også avdekket spor om jordbruksaktivitet fra jernalderen. Blant annet Kastehauger og rydningsrøyser.


Resultat: Området er nå dokumentert, registret, ryddet og restaurert. Alle gravhaugene har fått egen geometri. Innmålingsforholdene varierte. Gravhaugenes geometri ble i hovedsak tegnet manuelt i forhold til hverandre, men også i forhold til enkelte stabile punkter målt inn med signalkvalitet RTK fix og RTK float. Det kan være feilmargin på 2-3 meter på noen av gravhaugene.

Eventuelle funn av arkeologiske materialer ble innlevert kulturhistorisk museum.

Gravfeltet er nå kjent blant lokalbefolkningen, med mål for skoler og en lysløype rett i nærheten.


Involverte: Arkeolog og fagrådgiver fra fylkeskommunen, Riksantivikaren,

E Varg Gráfeldinn (Eldengaard) og Kulturhistorisk museum.

Figur 1: Rundhaug. Foto: Eldengaard.
LANDSKAP OG FORNMINNE

​Da vi ankom plassen var området tett av kvister og trær liggende i hulter til bulter. Området var vanskelig å gå i. Kun tre av de største gravhaugene var synlig, resten lå skjult under mange års lag med skogsavfall og hogstaktivitet. Gravfelt ligger i svakt skrånende terreng med granskog mellom Gnr 106 - Bnr 2 og Gnr 106 - Bnr 4. Det er også registrert tre andre gravfelt i nærområdet til denne lokaliteten.Figur 2: Bildet viser deler av gravfeltet 3275. Foto: Eldengaard.


Figur 3: Utsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden». Rød ring viser gravfelt 3275.


Figur 4: Utsnitt fra Norkart AS/Geovekst og kommunene 2021. Rød ring markerer gravfeltet 3275.SIKRINGSUNDERSØKELSE

​Undersøkelsens formål var å tilbakestille området, dokumentere skadene og sikre eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale.PRAKTISK GJENOMFØRING

Skadeomfanget ble dokumentert og registrert. Rydding, registrering og rekonstruksjon ble utført av E Varg Gráfeldinn (frivillig) og Stian Andre Karlsen (frivillig) i samarbeid med Line Grindkåsa (Fylkesarkeolog og rådgiver) og Sindre Arnkværn (Fylkesarkeolog og rådgiver).

Kvist ble båret bort fra området, trevelt ble skåret opp med motorsag dermed båret ut av gravfeltet. Trær som sto på gravhauger og utgjorde en fare for kulturminnene ble fjernet (hovedsakelig på vinterstid da tælen var dyp). Andre arkeologiske spor ble dokumentert. Prosjekt varighet ca 4 år.

Rundhaug 3275-1

 • ca. 11 m i dm og ca. 0,6-1,6 m høy. Beliggenheten er i skrånende terreng. Haugen har en plyndringsgrop som er 2 m bred og strekker seg fra midten og ut til nordenden av haugen. Det er mye søppel (hovedsakelig metallskrap) i gropa. Det er allerede fjernet en del søppel, men det ligger fortsatt igjen mye. Haugen er steinblandet, og det står noen grantrær på den. Noen punkter av avgrensingen ble satt med kvalitet RTK Float og resten ble satt manuelt.


Tiltak:


Haugen og sikringssone var dekket med kvist og falne trær. Deler av gravhaugen var skjult. Dette ble ryddet og fjernet. Gravhaugen har også tidligere vært brukt som søppeldeponi av nabogårdene. To hengerlass med skrot ble fjernet, resterende metalskrap ligger igjen som del av forseglingen. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Ingen funn registrert. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.

Gravhaug brukt som søppeldeponi. Foto: Eldengaard
Langhaug 3275-2

 • ca. 11 m lang og 4 m bred. Høyde er ca. 0,5 m. Haugen ligger ytterst i nordvestre del av gravfeltet. Det står grantrær og stubber på haugen. En rotvelt dro med litt masser fra haugen, men nå er rota vippet tilbake på haugen. Et punkt av avgrensningen ble målt inn med kvalitet RTK fix, noen punkter med kvalitet RTK Float og resten ble satt manuelt.


Tiltak:


Haugen og sikringssone var dekket med kvist og falne trær. Dette ble ryddet og fjernet. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert under arbeidet. Før roten kunne tilbakeføres og haugen rekonstrueres var det viktig å få innsamlet og gjennomgått alt haugfyllet som var blitt endevendt. Fyll fortsatt festet til roten ble først hentet ned, deretter fyll som tilsynelatende var drysset ned på forsiden. Besiktigelse av jordmassene som hang fast mellom trerøttene, ga ingen funn av arkeologisk materiale. Heller ingen funn i såroverflaten. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.

Rotvelt Langgrav. Foto: Eldengaard
Rundhaug 3275-3

 • ca. 7 m i dm og ca. 1 m høy. Ingen tydelig plyndringsgrop, men det ser ut som det har vært gravd en sjakt inn mot midten i fra sørøst. Det er antydning til fotgrøft i tillegg til at det går en sti forbi. Noen punkter av avgrensingen ble satt med kvalitet RTK Float og resten ble satt manuelt.

Tiltak:


Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-4

 • ca. 7 m i dm og på det høyeste ca. 1 m. Plyndringsgrop mot vest. Toppen på haugen er noe ujevn, antageligvis pga. plyndring. Noen punkter av avgrensingen ble satt med kvalitet RTK Float og resten ble satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn og Stian Andre Karlsen i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-5

 • ca. 7 m i dm og ca. 1,5 m på det høyeste. Deler av haugens sørøstre del er gravd vekk. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn og Stian Andre Karlsen i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-6

 • ca. 4 m i dm, og ca. 0,6 m høy. Mulig antydning av plyndringsgrop i toppen. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført.

Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn og Stian Andre Karlsen i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-7

 • ca. 6 m i dm og ca. 1 m høy, Det er en plyndringsgrop i toppen på ca. 1 m i dm. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn og Stian Andre Karlsen i veiledning av kulturminnemyndighetene.


Rundhaug 3275-8

 • ca. 6 m i dm og ca. 0,7 m høy. Svak antydning til plyndringsgrop i toppen. Noen mellomstore steiner er synlige i gropa som er på ca. 2 m i dm. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført.

Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn og Stian Andre Karlsen i veiledning av kulturminnemyndighetene.


Rundhaug 3275-8

 • ca. 9 m i dm og ca. 1,5 m høy. I toppen er det en plyndringsgrop på ca. 1,5 x 2 m. Noen steiner er synlige i gropa. Det er også en plyndringsgrop i nordvest på ca. 1 m i dm. Det går en fotgrøft rundt i tillegg til en sti. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentert før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.


Rundhaug 3275-9

 • ca. 5 m i dm og ca. 1 m høy. I nordvest er det en plyndringsgrop på ca. 0,5 m i dm. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-10

 • ca. 5 m i dm og ca. 0,5 m høy. I toppen er det en plyndringsgrop som fortsetter mot nord. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn fra Eldengaard i veiledning av kulturminnemyndighetene.


Rundhaug 3275-11

 • ca. 5 m i dm og ca. 0,5 m høy. I toppen er det en plyndringsgrop som fortsetter mot nord. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.


Langhaug 3275-12

 • ca. 8 m lang og 5 m bred. Høyde er ca. 1,4 m. På sørvestre side i begge ender virker det som noe masser er fjernet, men ingen tydelige spor etter plyndring. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Langhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og falene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Haug 3275-13

 • Svært ødelagt i øst-nordøst. Fra en side ser den ut som en rundhaug, mens den fra en annen side ser ut som en Langhaug. Den er tolket som en langhaug. Størrelsen er noe usikker, men kan ha vært ca. 10 m lang og ca. 6 m bred. I dag er haugen ca. 0,5 m høy. I nordvest og nordøst er utstrekningen uklar. Små og mellomstore steiner er synlige. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Haugen var skjult under kvist, skogsavfall og falene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring.

Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-14

 • Også denne var vært ødelagt både i nordøst og i sørvest. Haugen har vært ca. 10 m i dm og ca. 1,5 m høy. Jordmasser er fjernet, og det ligger noe metallskrap i nordøst. Det er mulig det har stått en jordkjeller eller en annen bygning i haugen tidligere. Størrelse og utstrekning er noe usikker. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Rundhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og falene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-15

 • ca. 10 m i dm og ca. 1,5 m høy. Plyndringsgrop i toppen på ca. 2 x 3 m. I sørøst er litt av haugen fjernet. De visste ikke at det var en gravhaug, men tok kontakt med Telemark fylkeskommune med en gang det dukket opp båtnagler, spiker og jernbeslag. Gjenstandene er nå innlevert KHM. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Undersøkelse av såroverflaten og jordmassene ga funn av arkeologisk materiale. Skadeomfanget ble dokumentert og vurdert. En nødutgraving ble diskutert, men ved vurdering ble gravhaugen forseglet og rekonstruert. Arbeidet ble utført av fylkesarkeolog og E Varg Gráfeldinn.

(1) Nagle klinknagle av jern. Gjenstansdel: hode, stilk, roplate.

Hel klinknagle med rombisk formet roplate. Hodet er delvis bevart. Stilken har ant. Rektangulært tverrsnitt. Overflaten er svært korrodert med rester av mineralisert tre.

Mål: Stilkens lengde: 2,7 cm, t; 0,5 cm, roplaten måler 1,5 x 1,5 cm

Datering: ant. Yngre jernalder.

Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.


(2) Nagle av jern. Gjenstandsdel: hode, stilk, roplate.

Klinknagle med rombisk formet roplate. Stilken har ant. Rektangulært tverrsnitt. Overflaten er svært korrodert og stilken er bøyd.

Mål: Stilkens lengde: ca 3 cm, t: 0,5cm, roplaten måler ca: 1,7 x 1,5 cm

Datering: ant. Yngre jernalder.

Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.


(3) Spiker av jern. Gjenstandsdel: hode, stilk.

Spiker av jern, med rest av uthamret tilnærmet firkant hode. Stilken har tilnærmet rundt tverrsnitt.

Mål: Stilkens lengde: ca 4 cm, st, t; 0,6 cm

Datering: Jernalder?

Funnet i overflatens erosjonsmasser ved kanten av gravhaugen.

(4) Jernbeslag. Resultat ukjent. Funnet i overflaten i erosjonsmasser i kanten av gravhaugen.

Arkeologisk materiale ved båtgraven 3275-15. Foto: EldengaardLanghaug 3275-16

 • ca. 13 lang og 3 m bred. Høyde er ca. 0,6 m. Det går en sti forbi på sørvestre side. På midten, mot sørvest er masser fjernet, antageligvis på grunn av plyndring. Noe masser er borte på sørøstre side også. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Langhaugen var helt skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Dette ble ryddet vekk. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.

Langhaug 3275-17

 • ca. 8 m lang og 4 m bred. Høyde er ca. 1 m. Innmålingspunktene er satt manuelt.

Tiltak:

Langhaugen var skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering, og ble oppdaget ved befaring. Gravhaugen ble ryddet frem. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.Rundhaug 3275-18

 • ca. 6 m i dm og ca. 1 m høy. Det er en plyndringsgrop i toppen på ca. 2,5 m i dm. Det ligger steiner og en sementklump i gropa. Innmålingspunktene er satt manuelt.


Tiltak:

Rundhaugen var delvis skjult under kvist, skogsavfall og fallene trær. Gravhaugen hadde ingen egen geometri/registrering. Tilstandsvurdering og fremgangsmetode ble dokumentere før og etter arbeidet. Undersøkelser for å sikre eventuelt eksponert arkeologisk materiale ble utført. Tiltak utført av E. Varg Gráfeldinn i veiledning av kulturminnemyndighetene.ANDRE ARKEOLOGISKE SPOR

Kastehauger. Foto: Eldengaard

I lokaliteten ble det også avdekket jordbruksspor fra perioden. Under arbeidet dukket det opp Kastehauger ved en langsgående skråning på sørsiden. Haugene ligger med ca. 4-5 meters mellomrom i en linje og steinene er ca. nevestore.SAMMENDRAG

Rydding og bevaringstiltak av gravfelt 3275

Prosjektvarighet 2012 - 2016.


15 gravhauger lå tildekket av kvist og hogstavfall. Kun 3 av 18 gravhauger var synlig. Gravfeltet har kun hatt en lokalitetsgeometri og folk i nærområdet har ikke vært klar over at gravfeltet har vært der. Ved skjøtselsarbeid og rydding ved gravhaug 3275-16 avdekkes det ytterligere 14 andre gravhauger skjult og tildekket i skogbunnen. Hogst med maskin har tidligere blitt gjort på og rundt gravfeltet. Det ble også avdekket spor om jordbruksaktivitet fra jernalderen. Blant annet Kastehauger og rydningsrøyser.


Resultat: Området er nå dokumentert, registret, ryddet og restaurert. Alle gravhaugene har fått egen geometri. Innmålingsforholdene varierte. Gravhaugenes geometri ble i hovedsak tegnet manuelt i forhold til hverandre, men også i forhold til enkelte stabile punkter målt inn med signalkvalitet RTK fix og RTK float. Det kan være feilmargin på 2-3 meter på noen av gravhaugene.

Eventuelle funn av arkeologiske materialer ble innlevert kulturhistorisk museum.

Gravfeltet er nå kjent blant lokalbefolkningen, med mål for skoler og en lysløype rett i nærheten.


E Varg Gráfeldinn 2021
80 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page